Cookie beleid vv Beilen

De website van vv Beilen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden

Normen en waarden:
Doelstelling van het statuut
Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen
gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een
verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een
afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee “begrip”
gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.
Het bestuur van VV Beilen wil in KNVB-verband meehelpen om excessen tegen te gaan door
dit statuut in het leven te roepen en inzake het sociaal-ethisch beleid binnen de invloedsfeer
van onze vereniging een preventief en correctief beleid te voeren. Als ons uitgangspunt geldt
bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en -waarden de code die het
landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kortweg gezegd:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het
bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Beleidskader: preventief en correctief optreden:
Het beleid zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze
voorkomen consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt
aldus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal
en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.
Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en
gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan
overtreding van de gedragsregels en derhalve voor de tenuitvoerlegging van sancties in
aanmerking komen.
Dit beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan,
waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een duidelijk waarneembare
component dient te zijn.
De uitwerking van beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering ervan wordt belegd
bij een daartoe ingestelde commissie Normen en Waarden (hierna te noemen N&Wcommissie).
Het beleid wordt regelmatig (bijv. 1 x per jaar aan het eind van elk seizoen) door
de N&W-commissie en het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen
bijgesteld.
Dit statuut dient te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied
van gedragsreglementering. Op grond van artikel 21, lid 1 van de verenigingsstatuten is de
bevoegdheid tot het vaststellen van een huishoudelijk reglement voorbehouden aan de
Algemene Ledenvergadering. Bij bestuursbesluit d.d. 17 september 2008 is besloten tot
agendering op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het plan tot invoering van
het Statuut ‘Normen en Waarden’.
De datum van de (officiële) inwerkingtreding is vastgesteld op de dag volgend op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Gedragsregels:
Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene die
meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan
de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend
naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van een ieder. Dit betekent
natuurlijk ook afspraken maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met
anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Deze afspraken worden voorzover het onze leden betreft vastgelegd in het gedragsreglement,
waarin we de normen en waarden voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te
zullen nakomen.

Met betrekking tot het aldus te voeren sociaal-ethische beleid binnen onze vereniging geldt het
vermelde in het KNVB-convenant als uitgangspunt. De volgende gedragsregels zijn daarbij van
toepassing:
1. Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich derhalve te
onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van
derden binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd.
2. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is
hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq
vernieling.
3. Voor het gebruik van de kantine/clubhuis is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in
sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine/clubhuis
zich dient te houden.
4. Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door
de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding.
De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte
administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
5. Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze
gedragsregels overtreedt.
6. Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit
conform de in dit statuut opgenomen meldingsprocedure melden.
7. Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal,
indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of één of meerdere van haar leden heeft
schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere
gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan
leden opgelegde verplichtingen als vermeld artikel van de statuten, zich dienen te
verantwoorden voor de N&W-commissie.

Taakstelling, samenstelling en werkwijze:
Taakstelling
De N&W-comissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende
taakstelling heeft, die beantwoordt aan de in hoofdstuk 1 vermelde doelstelling:
• Bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat waarin elk lid zich
thuis voelt, met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en
zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.
• Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van
VV Beilen welke te maken hebben met normen en waarden (opgenomen in hoofdstuk 2
van dit statuut).
• Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten
(meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid, etc.).

1. Onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid)
- Het behandelen van de schriftelijk aangemelde conflicten en incidenten conform de
hierna beschreven werkwijze;
- Het adviseren van het bestuur inzake de aan betrokkene(n) op te leggen sanctie;
- Toezicht en controle op de tenuitvoerlegging van de sanctie.
2. Evaluatie en verslaglegging
- Jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieplan;
- Bijstelling van het actieplan voor het komende seizoen n.a.v. de
evaluatieresultaten;
- Jaarlijkse verslaglegging van N&W-commissie t.b.v. de Algemene
Ledenvergadering.

Samenstelling:
De N&W-commissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waarvan 1 voorzitter, 1
secretaris en 3 tot 5 leden. De leden kunnen elk één stem uitbrengen. Indien de stemmen
staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De leden worden zo mogelijk aangetrokken uit de volgende geledingen van de vereniging:
- jeugd (bij voorkeur een ouder van een jeugdspeler);
- senioren;
- technische staf;
- maximaal 1 bestuurslid.
De leden worden benoemd door het bestuur.

De commissie regelt zelf haar interne huishoudelijke werkwijze t.b.v het voorzitterschap, het
secretariaat, het uitschrijven van commissievergaderingen, agendering en verslaglegging. De
verslaglegging wordt ter kennisneming aan het bestuur toegezonden.

Werkwijze:
In principe blijven de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijk
voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van
ondergeschikte betekenis, dit ter beoordeling van de direct leidinggevenden. Indien de
overtredingen van meer structurele aard zijn wordt de betreffende bestuurscommissie
waaronder de activiteit ressorteert ingeschakeld. Ook gesprekken met betrokken overtreders
of ouders van betrokken jeugdleden horen hierbij.

De N&W-commissie wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag en/of
molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet
bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze
incidenten en conflicten geldt de volgende procedure, waarop de werkwijze van de N&Wcommissie is gebaseerd:

1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan aanspraak maken op het aanmelden van een
incident en/of conflict, echter uitsluitend en voorzover dit conflict en/of incident
betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van KNVB en VV Beilen.
2. Het incident en/of conflict wordt aangemeld bij het bestuur met behulp van het
meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 1. Formulieren dienen binnen 10
werkdagen na het incident cq ontstaan van een conflict bij de secretaris schriftelijk te
worden ingediend. Alleen tijdig en schriftelijk ingediende formulieren zijn ontvankelijk
voor verdere behandeling.
3. Afhankelijk van de aard c.q. ernst van het conflict of incident kan het bestuur op grond
van artikel 6 van de verenigingsstatuten het besluit nemen tot een onmiddellijke
voorlopige strafoplegging. Betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier schriftelijk in kennis gesteld. Een
kopie van dit schrijven wordt aan de N&W-commissie gezonden.
4. Het bestuur verzoekt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden
meldingsformulier aan de N&W-commissie de zaak in behandeling te nemen en het
bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.
5. De N&W-commissie (na eventueel noodzakelijke mondelinge of schriftelijke toelichting
door de aanmelder van het conflict cq incident) deelt uiterlijk binnen 10 werkdagen na
ontvangst van het verzoek van het bestuur aan betrokkene(n) schriftelijk mede, welke
zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.
6. Betrokkene wordt tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te
verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording dient binnen 10 werkdagen na
kennisgeving aan betrokkene in het bezit van de N&W-commissie te zijn.
7. Op zijn/haar schriftelijke verantwoording wordt betrokkene (eventueel) in de gelegenheid
gesteld op een door de N&W-commissie te bepalen tijd en plaats een mondelinge
toelichting te verstrekken. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder
uitgenodigd worden, dit ter beoordeling van de N&W-commissie. De N&W-commissie
maakt een verslag op van deze mondelinge verantwoording en zendt deze ook toe aan
alle aanwezigen + het bestuur.
8. De N&W-commissie stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en
adviseert het bestuur hieromtrent schriftelijk uiterlijk binnen 3 weken nadat het
bestuursverzoek als bedoeld onder punt 4 werd ontvangen.
9. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) betrokkene in
kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het
advies van de N&W-commissie nodigt zij de commissie daarvoor uit. Indien het bestuur
uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de N&W-commissie geeft het bestuur
daarvoor schriftelijk argumentatie.
10. Het bestuur stelt betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie, waartegen statutair
geen beroep mogelijk is, behoudens in geval van royement een schriftelijk beroep op de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
11. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak wordt onder verantwoordelijkheid
van het bestuur gepubliceerd in het clubblad.

Definiëring wangedrag:
Onder wangedrag wordt in het algemeen verstaan: laakbaar gedrag tegenover anderen,
vernieling van beschikbare gestelde materialen / clubeigendommen of vernielingen van
onroerend goed toebehorend aan / gelieerd aan de eigen vereniging / de tegenpartij.

Laakbaar gedrag tegenover anderen:
Hieronder vallen misdragingen tegenover (assistent)scheidsrechter(s), teamgenoten, eigen
kader of (kader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd of training.
Lichte vergrijpen zijn onder meer het verstoren van een bijeenkomst (training,
teambespreking, vergadering), het niet opvolgen van instructies en het uiten van beledigingen
richting (mede)spelers, trainers, begeleiders / coaches of toeschouwers. Onder de categorie
zware vergrijpen vallen zaken als fysiek geweld (slaan, schoppen, spuwen en elke andere vorm
van handtastelijkheid), discriminatie, bedreiging en het beschadigen / vernielen van
andermans eigendommen.

Vernieling van beschikbare gestelde materialen / clubeigendommen:
Hieronder vallen het – moedwillig – beschadigen van zaken als doelen en netten,
trainingsmateriaal (oefen-doeltjes, ballen(pompen), pylonen, hesjes) spelerstenues,
verzorgingsmateriaal en dergelijke. Lichte vergrijpen zijn onder meer het onzorgvuldig omgaan
met of beschadigen of weg maken van genoemde materialen. Onder zware vergrijpen worden
zaken verstaan als ernstige vernieling, diefstal en heling.

Vernieling van onroerend goed:
Hieronder vallen het aanbrengen van vernielingen aan velden, tribunes, clubgebouwen en
kleedkamers.
Lichte vergrijpen zijn onder meer het dichtstoppen van de afvoer met afval / toiletpapier, het –
moedwillig – vervuilen van kleed- of toiletruimten en het beschadigen van inboedel, deuren
en/of ramen. Zware vergrijpen zijn al die acties die lijden tot ernstige of onherstelbare schade
aan accommodaties (buitensporig geweld en/of brandstichting).

Indien wangedrag zich manifesteert dienen maatregelen genomen te worden om herhaling te
voorkomen en om een duidelijk signaal af te geven dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd
en ook in de toekomst niet zal worden getolereerd. Gelet op de aan het bestuur beschikbare
bevoegdheden moet onderscheid gemaakt worden in: wangedrag van leden en wangedrag van niet-leden.

Wangedrag van leden:
Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen de straffen variëren van een
schorsing voor beperkte duur tot royement. In alle gevallen kan het bestuur van de vereniging
het desbetreffende lid hangende de verenigingsprocedure met onmiddellijke ingang een
voorlopige schorsing opleggen.
Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen
jegens een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten
van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de Tuchtcommissie van de KNVB
bekend is gesteld, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee
rekening worden gehouden. De N&W-commissie in zijn uiteindelijk advies (en ook het bestuur
in zijn besluit) beoordeelt een situatie op en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc)
immers niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijv. wedstrijdformulier).

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van leden:
politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van
de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
volledig mee te werken aan een politie-onderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte;
politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde
instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
meldingen van andere verenigingen over misdragingen van verenigingsleden tijdens
uitwedstrijden aanhangig te maken bij de N&W-commissie;

Wangedrag van niet-leden:
De vereniging zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties
(clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers, die zich misdragen
hebben tegenover (assistent)scheidsrechter(s), eigen kader of (kader van) de tegenpartij,
zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende
uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van
handtastelijkheid).
De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en zwaarte van de
misdraging.
Nadrukkelijk wordt uitgesproken, dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een
zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of
justitie.

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van niet-leden:
politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of een (kader)lid van
de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
volledig mee te werken aan een politie-onderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte;
politiebijstand te vragen bij dreigende omstandigheden;
zich bij het effectueren van opgelegde sancties zonodig te voorzien van hulp van de bevoegde
instanties, zoals de deurwaarder en/of politie;
de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechter(s), (assistent)scheidsrechter(s),
(kader)leden van de bezoekende vereniging, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, schriftelijk
aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB onder opgave van getuigen.

Overig beleid:
De vereniging spreekt de intentie uit om:
een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie
over te zullen nemen;
bij overschrijving naar een andere vereniging deze op de hoogte te zullen stellen van de
opgelegde sanctie.

Sancties:
Wanneer er sprake is van substantiële schade door schuld, bijvoorbeeld door vernieling /
brandstichting, dan zal deze in alle gevallen op betrokkene(n) worden verhaald. In geval van
minderjarigheid zal / zullen de ouder(s) / verzorger(s) aansprakelijk worden gesteld.
Het bestuur is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van
leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de
verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in artikel 5 van de statuten. Sancties kunnen
bestaan uit: een berisping, uitsluiting van wedstrijden,
schorsing in uitvoering van functie of activiteiten en royement. Tegen de drie eerste vormen
van strafoplegging bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het besluit van het bestuur is derhalve
eindoordeel en bindend.

Berisping:
Wanneer er sprake is van een licht vergrijp is de trainer / coach / begeleider gerechtigd
betrokkene direct aan te spreken op zijn of haar gedrag waarbij – uiteraard – de berisping in
verhouding dient te staan tot de aard van het vergrijp. Bij minderjarige leden staat het de
trainer / coach / begeleider vrij het voorval te melden aan de ouder(s) / verzorger(s).

Uitsluiting van wedstrijden:
Wanneer er bij herhaling sprake is van een licht vergrijp of wanneer er sprake is van een
zwaar vergrijp is de trainer / coach / begeleider gerechtigd een sanctie op te leggen in de
vorm van het uitsluiten van trainingen en/of wedstrijden. Bij minderjarige leden zal de trainer
/ coach / begeleider dit direct melden aan de coördinator en aan de ouder(s) / verzorger(s).

Indien de gedragingen zodanig zijn, dat deze naar de mening van de trainer / coach /
begeleider niet slechts met uitsluiting kunnen worden bestraft, dan meldt hij /zij dit de N&Wcommissie
via een meldingsformulier (bijlage). Is betrokkene minderjarig, dan zal de trainer /
coach / begeleider het voorval ook melden aan de teamcoördinator en aan de ouder(s) /
verzorger(s).

Schorsing:
Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de
rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Bij minderjarige leden zal het bestuur
hierover in contract treden met de ouder(s) / verzorger(s).

Royement:
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met
de statuten, reglementen (waaronder dit statuut met gedragsregels) en/of besluiten van
organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel
na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene – in geval van
minderjarigheid: de ouder(s) / verzorger(s) – wordt van een royement schriftelijk in kennis
gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk beroep mogelijk bij de
Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
betrokkene geschorst.

Voor het bepalen van de zwaarte van de straf voor bepaalde categorieën van overtredingen
wordt aansluiting gezocht bij de door de KNVB gehanteerde tuchtreglementen en
strafopleggingen bij molestaties. Onderstaand overzicht geeft de strafmaat van de KNVB aan
bij zogeheten molestaties. Deze strafmaat is leidraad voor het bestuur van VV Beilen bij het
bepalen van de strafmaat voor overtredingen van de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven
in het ‘Statuut Normen en Waarden’ van de vereniging VV Beilen, voor zover deze reeds niet
door de KNVB zijn of zullen worden bestraft.
Omschrijving van het handelen: Strafoplegging
Alleen gepleegd Samen met
anderen
Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)
Eenvoudige belediging 4-6 wedstrijden 6-8 wedstrijden
Grove belediging (spuwen) 6-10 wedstrijden 8-12 wedstrijden
Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen)
Eenvoudige bedreiging (“Ik zie je nog wel”) 6-8 wedstrijden 8-10 wedstrijden
Concrete bedreiging met geweld 8-10 wedstrijden 4-6 maanden
(“Ik sla je straks in elkaar”)
Fysiek gewelddadig handelen
Handtastelijkheden 3-5 maanden
Trekken aan kleding, wegduwen 6-10 wedstrijden 8-12 wedstrijden
Het gooien en/of trappen van voorwerpen 8-12 wedstrijden 4-7 maanden
in de richting van anderen 3-5 maanden
Slaan en/of schoppen in 4-7 maanden 5-10 maanden
de richting van anderen, vechten
Mishandeling
Lichte vorm – geen letsel, wel pijn 1-2 jaar 2-3 jaar
Middelvorm – letsel (blauw oog) 2-3 jaar 3-4 jaar
Ernstige vorm – genezingsduur langer dan 10 dagen 3-4 jaar 4-5 jaar
Zware vorm – blijvend letsel voor altijd royement
Hierbij dient ook bedacht te worden, dat naast de bestraffing van leden ook de vereniging door
de KNVB bestraft kan worden indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers:
Een vereniging kan verantwoordelijk gesteld worden voor een overtreding, welke is begaan
door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke dan
ook) bekleden;
Een vereniging kan eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor gedragingen van
toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voorzover de vereniging ten aanzien van
gedragingen onzorgvuldigheid kan worden verweten.
Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties “buiten het
speelveld” wordt hierop gebaseerd.
De N&W-commissie in zijn advies (en ook het bestuur in zijn besluit) beoordeelt een situatie op
en/of rond het veld (spelers, leiders, trainers etc) niet los van de KNVB-reglementen en
rapportages (bijv. wedstrijdformulier). Toegekende straffen van KNVB-zijde dienen in principe
als voldoende gedragscorrectief te worden beschouwd. Alleen in bijzondere situaties kan het
bestuur, na een daartoe uitgebracht advies van de N&W-commissie, additionele sancties
opleggen.

Meldingsformulier Conflicten / Incidenten VV Beilen
Ingezonden door Naam: ___________________________________________________
Adres:____________________________________________________
Postcode___________________ Woonplaats: ____________________
Tel.nr.: ___________________________________________________
Datum conflict / incident: ______________________________________________________
Bij het conflict / incident betrokken lid / leden die gedragsregels hebben overtreden:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Korte omschrijving van wat is voorgevallen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Datum ondertekening formulier: ________________Handtekening:_____________________
Dit formulier dient binnen 10 werkdagen ingeleverd te zijn bij de verenigingssecretaris .
Dit gedeelte uitsluitend in te vullen door de vereniging
Afhandeling Datum: ______________________ Paraaf:___________________________
Ontvangst secretariaat_________________________________________________________
Melding ontvankelijk ______________ ja / nee_____________________________________
Ontvangst door N&W cie _______________________________________________________
Kennisgeving aan lid / leden door N&W cie _________________________________________
Ontvangst schriftelijk verweer __________________________________________________
Mondelinge behandeling door N&W cie ____________________________________________
Advies van N&W cie aan bestuur _________________________________________________
Sanctiebesluit door bestuur _____________________________________________________
Kennisgeving aan lid / leden door bestuur _________________________________________Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!